Skip to content

Dumbravita - Brasov Site  Natura 2000

Home arrow Regulamentul ariei
REGULAMENTUL ARIEI DE PROTECTIE

REGULAMENTUL ARIEI DE PROTECŢIEI SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ “COMPLEXUL PISCICOL DUMBRĂVIŢA”

 

CAPITOLUL I

 Înfiinţarea, scopul, suprafaţa, limitele şi managementul

Art. 1 Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăviţa” a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 / 2004, fiind în prezent arie naturală protejată de interes naţional.
Art. 2 Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăviţa” are drept scop protecţia şi conservarea avifaunei şi habitatelor păsărilor şi a biodiversităţii în ansamblu.
Art. 3 Limitele Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăviţa”, conform suprafeţei stabilite în H. G 2151 / 2004 sunt prezentate în anexa la Regulament. Suprafaţa sa este de 414 ha.
Art. 4. Întocmirea Planului de Management revine custodelui acestei arii naturale protejate

CAPITOLUL II

 Regulamentul activităţilor în Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăviţa”

Pescuitul sportiv

Art. 5.  Este permis pescuitul sportiv doar pe malurile nordic şi sudic ale lacului de acumulare Dumbrăviţa şi pe cele două maluri ale pârâului Hamaradia până la limitele de interdicţie semnalizate în teren
Art. 6. Este interzis pescuitul sportiv din şi cu barca (indiferent de tipul ambarcaţiunii) şi pescuitul sportiv de pe malul vestic al lacului Dumbrăviţa (dinspre comuna  Dumbrăviţa), inclusiv pe canale
Art. 7.  În incinta complexului de heleştee pescuitul sportiv se practică doar pe heleşteul nr. 9a.

Pescuitul industrial / Piscicultura

Art. 8. Pescuitul industrial / piscicultura se supune următoarelor reglementări:
a. În funcţie de tehnologia aplicată şi când situaţia o impune, proprietarul fondului piscicol poate proceda la golirea de bazine pentru o perioadă determinată. Lacul de acumulare şi heleşteele mari (10, 11, 12) vor avea apă anual, la nivel normal, în perioada 15 martie – 15 august. Heleşteul nr. 10 poate fi vidat şi în afara acestei perioade, în cazul unor lucrări de reparaţii a digurilor sau în funcţie de tehnologia aplicată, fără a afecta cuibăritul păsărilor în timp.
b. Este interzisă furajarea peştilor din bărci cu motor care depăşesc 5 cai putere, ce produc valuri care pot periclita cuibăritul şi deranja păsările

Cositul

Art. 9. Cositul se supune următoarelor reglementări:
a. Este interzisă cosirea vegetaţiei emerse formată din stuf şi papură

Păşunatul

Art. 10. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
a. Este interzis păşunatul cu oi pe malul vestic al lacului de acumulare
b. Este interzisă amplasarea stânelor permanente sau temporare la mai puţin de 100 m de limitele ariei naturale protejate, fiind permis doar păşunatul perimetral

Cultivarea terenului

Art. 11. Este interzisă desţelenirea şi practicarea arăturilor pe mai mult de o treime din suprafaţa sectorului malului vestic al lacului, cuprins între malul stâng al pârâului Hamaradia, digul de protecţie împotriva inundaţiilor dinspre localitate şi limita nordică a ariei protejate

Agrementul / Turismul

Art. 12. Este interzisă practicarea sporturilor nautice şi agrementului cu ambarcaţiuni  (indiferent de tipul acestora) pe lac şi heleştee. Ca o excepţie, pe lacul de acumulare se poate practica neorganizat windsurfing între 15 mai – 31 august, pe jumătatea estică a lacului (spre baraj), cu înştiinţarea custodelui
Art. 13.   Este interzis scăldatul în aria naturală protejată
Art. 14. Pe malul vestic al lacului de acumulare, din dreptul comunei Dumbrăviţa, sunt interzise: focul, accesul auto, practicarea picnicul şi camparea (vetrele de foc sunt permise doar în sectorul pârâului Hamaradia); este permis accesul autoturismelor doar pe drumul de pământ ce face legătura între drumul comunal de la intrarea în localitatea Dumbrăviţa şi malul sudic al lacului, pentru a se asigura pătrunderea pescarilor spre acest mal
Art. 15. Este interzisă pătrunderea în zona vegetaţiei emerse şi culcarea stufului, papurii, rogozului etc. în vederea realizării unor cărări, cu excepţia controalelor realizate de paza piscicolă

 

 

Regimul construcţiilor

Art. 16. Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcţii şi amenajări în perimetrul ariei naturale protejate, cu excepţia celor destinate exclusiv administrării şi cercetării acesteia şi a celor cu destinaţie piscicolă

Regimul deşeurilor

Art. 17. În perimetrul ariei protejate este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deşeuri în locuri neamenajate
Art. 18. În scopul conservării ecosistemului se vor amenaja locuri speciale de depozitare a deşeurilor provenite de la persoanele care frecventează locurile de pescuit sportiv

Cercetarea ştiinţifică

Art. 19. Activităţile de cercetare ştiinţifică în aria naturală protejată, practicate de persoane, altele decât custodele, se vor desfăşura cu acordul scris al custodelui
Art. 20.  Persoanele fizice sau juridice care obţin acordul custodelui de a desfăşura activităţi de cercetare au obligaţia să nu modifice sau deterioreze în nici un fel habitatele, flora, fauna sau să aducă prejudicii proprietarilor terenurilor, gestionarilor şi administratorilor acestora

Conservarea biodiversităţii

Art. 21. Pentru conservarea biodiversităţii şi menţinerii unui echilibru ecologic în aria naturală se instituie următoarelor reguli:
a. Este interzisă modificarea structurii lacului de acumulare şi a heleşteelor mari (nr. 10, 11 şi 12)
b. Este interzisă incendierea vegetaţiei uscate sau verzi, formate din stuf, papură, rogoaze sau alte plante palustre. Ca o excepţie, conform Planului de Management şi în funcţie de rezultatele monitorizării habitatelor, pentru regenerarea vegetaţiei, pot fi provocate incendii controlate pe suprafeţe mici, sub stricta supraveghere a custodelui şi a APM Braşov
c. Este interzisă recoltarea stufului şi a altor plante de apă
d. Este interzisă degradarea sau extragerea panourilor şi a celorlalte inscripţii sau însemne ale ariei naturale protejate
e. Este interzisă practicarea vânătorii pe toată suprafaţa ariei naturale protejate şi la mai puţin de 100 m de limitele ariei naturale protejate
f. Este interzisă orice activitate de săpare şi extracţie de pământ, nisip, turbă etc. în incinta ariei naturale protejate. Pot fi efectuate lucrări de întreţinere şi consolidare a digurilor, a canalului principal de alimentare cu apă ce porneşte din lacul de acumulare, a conductelor şi călugărilor, lucrări de decolmatare în incinta heleşteelor fără a afecta suprafeţele stufizate (vegetaţia emersă), precum şi lucrări de decolmatare / reconstrucţie ecologică pe heleşteul nr. 11 – cca. 2 ha poziţionate în colţul sud – vestic şi pe heleşteul nr. 12 – cca. 1,5 ha în colţul sud – vestic, în continuarea suprafeţei decolmatate existente în anul 2005 şi în conformitate cu Planul de Management. Pentru a evita perturbarea biodiversităţii, nu se vor mai executa alte asemenea lucrări de decolmatare pe lângă aceste suprafeţe propuse şi nici amenajări ale incintelor rezultate în urma acestor lucrări
g. Este interzisă distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a habitatelor formate din stuf, papură, rogoaze etc., inclusiv a celor din mlaştinile eutrofe / turbării
h. Este interzisă perturbarea păsărilor în orice perioadă din an. Pentru a preveni şi minimiza potenţialele pagube cauzate de speciile de păsări ihtiofage (cormoranul mare – Phalacrocorax carbo) fondului piscicol şi păsărilor de interes conservativ prin concurenţă şi comportament agresiv la hrană şi locurile de staţionare, se vor stabili măsuri în acest sens (inclusiv pentru diminuarea populaţiei de cormoran mare) de comun acord între Administratorul piscicol, APM Braşov şi custode, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu aprobarea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii,
i. Este interzisă distrugerea sau colectarea cuiburilor şi ouălor
j. Este interzisă capturarea sau omorârea puilor şi păsărilor adulte
k. Este interzisă creşterea în crescătorii amenajate a raţelor, gâştelor, altor animale în incinta  ariei naturale protejate, cu excepţia oilor care nu deranjează
l. Este interzisă evacuarea dejecţiilor sau ale altor deşeuri provenite din orice tip de activitate (industrială, agricolă sau casnică) în aria naturală protejată, cu excepţia gunoiului de grajd utilizat în tehnologia piscicolă
m. Este interzisă folosirea în tehnologia piscicolă, de ierbicide, insecticide sau îngrăşăminte artificiale fără a respecta normele şi legislaţia în vigoare.


Regulamentul este avizat de către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, fiind act oficial.

 

Harta de acces

Advertisement
Advertisement
Advertisement